ANBI Informatie

De Stichting Christoffel Huiskamer Concerten Roermond heeft van de Belastingdienst de status “algemeen nut beogende instelling” (ANBI) gekregen. Om deze toekenning te  behouden publiceert de Stichting Christoffel Huiskamer Concerten Roermond onderstaande organisatiegegevens.

Contactgegevens
Stichting Christoffel Huiskamer Concerten RSIN: 8534.39.886 Mildert 3A 6031 SM Nederweert Tel. 495-651726 / 0634572640

Bestuurssamenstelling
De leden van het bestuur van de Stichting Christoffel Huiskamer Concerten Roermond zijn:

Els van Lierop, Voorzitter 

Cilia Vermeij, penningmeester

Anneke Pasman, secretaris

Het beleidsplan

Het beleidsplan 2023 wil belanghebbenden en belangstellenden informeren over het te voeren beleid van de Stichting Christoffel huiskamer concerten. Tevens wordt hier de doelstelling, missie en beloningsbeleid van de Stichting Christoffel Huiskamer Concerten Roermond omschreven. Zie voor het beleidsplan bijgesloten document.

Het jaarverslag In het jaarverslag vind je een overzicht van het de activiteiten en de financiële verantwoording. Zie hiervoor de bijgesloten documenten.

De Stichting Christoffel Huiskamerconcerten (CHC) organiseert een jaarlijks terugkerend muzikaal evenement van huiskamerconcerten in de binnenstad van Roermond. CHC wil zich daarbij onderscheiden van andere muziekevenementen in de stad door: herkenbaarheid in eigen stijl, kleinschaligheid, gevarieerd aanbod, aandeel jong talent, kleine ensembles en een goede kwaliteit van uitvoering.

 Editie 2023

De Huiskamer Concerten op 2 april 2023 en het najaarsconcert in het weekend van 7 oktober.

Najaarsconcert

De stichting CHC organiseert elk najaar een concert dat gratis toegankelijk is voor de locatie-eigenaren, de vrijwilligers en de vrienden van de stichting CHC. Overige belangstellenden betalen een toegangsprijs. Vanaf 2019 is dit concert onderdeel van het kamermuziekfestival Buitenskamers.

 Herkenbaarheid in eigen stijl: de huiskamerconcerten vinden plaats in mooie huiskamers of andere geschikte panden in de Swalmerstraat, op loopafstand van elkaar. De concerten duren steeds 20 minuten en zijn gratis toegankelijk voor het publiek. Het publiek loopt in de pauzes naar het volgende concert. Bij de concerten en op de locaties zijn een gemoedelijke sfeer, een intiem karakter en laagdrempeligheid belangrijk.

Kleinschaligheid: bij de optredens zitten musici en publiek vlak bij elkaar. Kleine gezelschappen, op meestal kleinere locaties, waardoor direct contact tussen musici en publiek mogelijk is.

Gevarieerd aanbod: het streven is te komen tot een evenwichtige opbouw van diverse muziekstijlen uit verschillende periodes.( van klassiek tot jazz, zowel instrumentaal als vocaal). Ook andere kunstuitingen, zoals dans en poëzie, ondersteund door muziek, krijgen aandacht in het programma.

Aandeel jong talent: CHC zoekt actief contact met jonge musici via hun opleiding en/of docenten of anders om hen de gelegenheid te geven zich te presenteren aan het publiek.

 Goede kwaliteit van uitvoering: de uitvoering moet een goed niveau hebben (professioneel top niveau is niet noodzakelijk), een goede afwerking en inspirerend voor zowel musici als publiek; daarbij wordt interactie tussen musici en publiek  zeer op prijs gesteld.( uitleg  geven van het gebodene , de interpretatie etc.).

Aan het begin van het seizoen maakt CHC een conceptprogramma, waarbij gelet wordt op de eerder genoemde uitgangspunten. Op basis hiervan worden ensembles en solisten gevraagd om deel te nemen. Dit conceptprogramma wordt in de loop van het seizoen verder uitgewerkt. Om aan de uitgangspunten te kunnen voldoen kan het nodig zijn om ook buiten de regio Roermond te zoeken.

Werkwijze en beloning musici.

Ensembles en solisten uit de regio kunnen zich aanmelden of worden door CHC benaderd. Er worden duidelijke afspraken gemaakt met musici over vergoeding en betaling. In beginsel gaat CHC uit van onbetaalde optredens met dien verstande dat er een tegemoetkoming is in reiskosten en elke muzikant  na afloop een attentie ontvangt. In de regel vindt betaling  plaats na afloop van de concerten via een declaratieformulier. In speciale situaties kan er een tegemoetkoming in extra gemaakte kosten worden uitbetaald.

Beloning bestuur Stichting Christoffel Huiskamer Concerten

Het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting Christoffel Huiskamer Concerten ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur van de Stichting Christoffel Huiskamer Concerten en de leden van de projectgroep ontvangen jaarlijks alleen een kleine onkostenvergoeding voor algemene kosten, zoals bijv. telefoonkosten. De vrijwilligers ontvangen een attentie.

Financiële middelen

Financiële ondersteuning wordt verkregen door bijdragen van Vrienden van de Stichting CHC, entree najaarsconcert, kleinere sponsoren in Roermond en omstreken en subsidieaanvragen o.a. bij de Gemeente Roermond, Het Prins Bernhard Cultuur Fonds en de Provincie Limburg.

Projectplan

ChristoffelHuiskamerConcerten Roermond 2023

Wat wil de stichting.

De stichting Christoffel Huiskamer Concerten stelt zich ten doel muziek en andere culturele uitingen in verschillende vormen naar een breed publiek te brengen. Tevens wil zij graag een podium bieden aan jong talent en kleine ensembles, maar steeds strevend naar een goede kwaliteit van uitvoering. Zij doet dat door het organiseren van de Christoffel Huiskamer Concerten in de Swalmerstraat in april en een najaarsconcert begin oktober, dat sinds 2019 onderdeel is van het Kamermuziekfestival Buitenskamers. Nadat de afgelopen 3 jaar de huiskamerconcerten wegens Covid 19 niet door zijn gegaan starten we dit najaar enthousiast met de voorbereiding voor een nieuwe editie op 2 april 2023. De najaarsconcerten konden wel elk jaar doorgang vinden.

Onlangs zijn ook wat meer landelijk bekende maar iets meer vrijblijvende initiatieven op dit gebied actief geworden, zoals Gluren bij de Buren en Struinen in de Tuinen. De stichting CHC wil zich hiervan onderscheiden en van andere muziekevenementen in de stad, door haar herkenbaarheid in eigen stijl, voortkomend uit kleinschaligheid en een gevarieerd aanbod. Dat doet zij door zich specifiek te richten op locaties in de Swalmerstraat en omgeving, door een gevarieerd en kwalitatief goed programma samen te stellen, waarbij actief contact gezocht wordt met in Roermond en omstreken aanwezige musici, scholieren, wijkcentra en culturele organisaties (o.a. via de Cultuur Werkplaats).

Voor het najaarsconcert in het weekend van 7 oktober, in samenwerking met Buitenskamers,  worden ensembles uitgenodigd, die bestaan uit studenten van het conservatorium in Maastricht en/of regionaal bekende ensembles met een klassiek repertoire. Hiervoor is een wat grotere locatie nodig in Roermond, zoals de Minderbroederskerk of een geschikte locatie in de ECI Cultuurfabriek.

Randvoorwaarden

Er zullen voldoende financiële middelen ter beschikking moeten zijn. Zie daarvoor de begroting 2023 en het financieel verslag 2022.

Fasering Najaarsconcert

Na de zeer geslaagde eerdere edities van 2013 t/m 2019 is het volgende evenement gepland in 2023. Vanaf het najaar 2022 wordt gestart met het werven / uitnodigen van musici, locaties, vrijwilligers voor de dag van uitvoering en wordt er gewerkt aan de nodige publiciteit. Er zullen hiervoor weer flyers en nieuwsbrieven worden geproduceerd. Verder hebben wij een fraaie website: www.chcroermond.nl

 De projectgroep

De projectgroep bestaat uit Cilia Vermeij, Leo Hernaamt, Els van Lierop, Wim van Lierop en Anneke Pasman.

Taken projectgroep

  • Werven van beschikbare locaties
  • Werven van vrijwillig(st)ers
  • Pr en onderhouden website
  • Muziekkeuzes bepalen en ensembles aanzoeken
  • Fondswerving en sponsoring
  • Facilitaire zaken
  • Financiële administratieSecretariaat

balans 2021

overzicht uitgaven en ontvangsten 2021